[ned] In het boek getiteld "De Genesis van een Faculteit - Wiskunde en Natuurwetenschappen K.U. Nijmegen" schrijven de auteurs (The growth of the Faculty Tree: the first 50 years of Nijmegen's Faculty of Science. L├╝thy, C.H. en Thijssen, W.T.M. 2010. Uitgever: Radboud Universiteit Nijmegen. ISBN: 9789081594615. 411 pp.) dat het oprichten van de toenmalige Rooms-Katholieke Universiteit Nijmegen (RKU, later KUN) gevoed werd door het streven naar emancipatie van het achtergestelde katholieke volksdeel en het naleven van de katholieke geloofsovertuiging in onderwijs en onderzoek, met name door jongeren kansen te bieden om in het 'eigen milieu' te studeren. Onder dit paraplu mocht een B-faculteit uiteindelijk niet ontbreken. In de 50-er jaren getypeerd door wederopbouw en modernisering van de nederlandse maatschappij, vond men dat de katholieken hun aandeel in het vernieuwend gebeuren op wetenschappelijk en economisch gebied moesten nemen. In die geest werd op donderdag 26 september 1957 de opening van de FWN (oorspronkelijk Faculteit Wis- en Natuurkunde, later Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) aan universiteit ingeluid met een officiele plechtigheid in de aula en de inzegening van het[/ned][eng] Wim Thijssen writes in his book entitled "De Genesis van een Faculteit - Wiskunde en Natuurwetenschappen K.U. Nijmegen" that the foundation of the former Catholic University Nijmegen (KUN) was nurtured by the strive after emancipation of the Catholic part of the population and the observance of the Catholic conviction in teaching and research, in particular to provide young people the opportunity to study in their 'own environment'. In this view a science faculty was indispensible. In the fifties, characterized by the reconstruction and modernization of the Dutch society, it was agreed that the catholics should take part into the innovative events in the scientific and economical field. In this spirit the opening of the FWN (Originally Faculty of Mathematics and Physics, later Faculty of Science, Mathematics and Computer Science) became a fact on Thursday September 26 1957, with an official opening ceremony in the aula and the benediction of the [/eng] [provisorium][provisiorium] [ned] aan de Kapittelweg. De sectie Biologie telde toen drie hoogleraren: Profs. van Nieuwenhoven, Linskens en van Melsen. Die dag werd door de sectie de 'faculteitsboom' beplant [/ned][eng] at the Kapittelweg. The section Biology knew at that time three full professors: Profs van Nieuwenhoven, Linskens and van Melsen. At that occasion the section planted the 'faculty tree'[/eng] [(zie foto C hieronder, ][(see Photo C here below, ][zoom van C][zoom of C][ en ][ and ][faculteitsboom][faculty tree][ anno 2005)][ in 2005)].
[ned] In 1958 werd onder leiding van bouwheer--beheerder met de titel van directeur, C.J.M. Aarts (foto E hieronder) besloten als onderkomen voor de faculteit een groot project te bouwen aan de Driehuizerweg (Toernooiveld), met als eerste deel het Universeel Laboratorium (UL, zie foto's A, B en G hieronder en zoom van A). Architekt Ir. Peutz uit Heerlen (foto D hieronder) voorzag in een zes bouwlagen tellend gebouw met een inhoud van ong. 21000m3, gedragen door een stabiele middenskelet uit zware betonkolommen. Aan weerszijden staken draagarmen uit, waaraan aluminium gordijngevels opgehangen waren. De tussenmuren waren niet dragend waardoor de structuur flexibel was en aan wensen van successieve gebruikers aangepast kon worden. Alle onderwijsvoorzieningen (zie foto I hieronder) waren op de begane grond gevestigd, de onderzoekslaboratoria op de bovenverdiepingen (zie foto H hieronder), magazijn en werkplaatsen voor instrumenten en fotografie in het souterrain. Deel II van het gebouw werd in oktober 1961 door minister Cals feestelijk geopend. In de daaropvolgende periode tot 1971 zouden in dezelfde bouwstijl het A gebouw en de N vleugel (slechts een deel van het oorspronkelijk plan) gerealiseerd worden. Het hoofdaandeel van het huidige kassencomplex met een stenen bungalow-achtige aanbouw dateert van medio jaren zeventig (zie foto F hieronder), evenals de oorspronkelijke Botanische tuin (Historische foto's van de aanleg; huidige botanische en experimentele tuin die gespecialiseerd is in de familie van de nachtschadigen = Solanaceae). [/ned][eng] In 1958, under the guidance of the project leader-intendant with the title of director, C.J.M. Aarts (photo E here below), the decision was taken to erect a great building at the Driehuizerweg (Toernooiveld) to host the faculty, starting with the Universal Laboratory (UL, see photo A, B and G here below and zoom of A). Architect Ir. Peutz from Heerlen (photo D here below) designed a building consisting of six layers with a volume of approximately 21000m3, carried by stable central skeleton of heavy concrete columns. The lateral arms reached to the facades as projections on which aluminium front panels were hanged. Since the internal walls were not carrying charges, the structure was flexible and adaptable to wishes of successive users. All teaching facilities (see photo I here below) were located at the ground floor, the research laboratories were at the upper levels (see photo foto H here below), store and technical workshop for instruments and photography were in the basement. The opening of part II of the building was celebrated in October 1961 in presence of minister Cals. In the following period, until 1971, the A-unit and the N-wing (only a part of the original plan) were realized in the same architural style. The main set-up of the present green house complex with a stonen bungalow-like side building is from the mid-seventies (see photo F here below), as well as the original Botanical garden (Historical views of the construction); present botanical and experimental garden, which is specialized in the family of the nightshades = Solanaceae). [/eng]

[Bronnen][Sources]

[ned]
Thijssen, W. Th. M. 1985. Genesis van een faculteit. De oprichting en opbouw van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Stadsarchief Heerlen
Prof. H.F. Linskens
Volkskrant 25 september 1957
Met dank aan allen die aan deze pagina bijgedragen hebben [/ned] [eng]
Thijssen, W. Th. M. 1985. Genesis van een faculteit. De oprichting en opbouw van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Stadsarchief Heerlen
Prof. H.F. Linskens
Volkskrant 25 september 1957
With thanks to those who contributed to this page [/eng]
 
[Historische beelden van het ontstaan van de faculteit][Historical views of the foundation of the faculty]
[Mensen en gebouwen: onstaan FNW][People and building: beginning science faculty]
[ned] Historische opnamen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
A Oprichting van het Universeel Laboratorium (UL) op 2 december 1958. Mgr Post zet de eerste spade in de grond. (zoom). B Luchtfoto van het UL in de jaren zestig. C Oprichting van de faculteit op 26 september 1957. Prof. Linskens plant de 'faculteitsboom', een Metasequoia glyoptostroboides, voor het provisorium aan de Kapittelweg (zie ook een zoom opname hiervan, andere foto's van het provisorium en de faculteitsboom temidden van de nieuwbouw in maart 2005). D Ir. Frits Peutz, architekt van het UL en andere "oudbouwen". E Dr. Aarts, directeur van de FWN (zoom voor een foto genomen bij de bouw van het kassencomplex medio jaren zeventig). F Overzicht van het kassencomplex medio jaren zeventig. G Het UL rond 1963. H Een modern fysiologisch laboratorium rond 1960 (Prof. Linskens in beeld). I Collegezaal IV in het UL in 1963.
Bron fotomateriaal: persoonlijk archief Prof. Linskens, behalve D: Stadsarchief Heerlen.
[/ned][eng] Historical views of the Faculty of Mathematics and Science.
A Foundation of the Universal Laboratory (UL) on 2 December 1958. Mgr Post set the first spage into the ground. (zoom). B Aerial view of the UL in the sixties. C Opening of the faculty on 26 September 1957. Prof. Linskens plants the 'faculty tree', a Metasequoia glyoptostroboides, in front of the provisorium at the Kapittelweg (see also zoom view, other views of the provisorium and the faculty tree in the middle of recent constructions in March 2005). D Ir. Frits Peutz, architect of the UL and the other "old buildings". E Dr. Aarts, director of the FWN (zoom for a view taken at the start of the construction of the green house complex mid-seventies). F Overview of the green house facility mid-seventies. G The UL around 1963. H A modern physiological laboratory around 1960 (with Prof. Linskens in view). I Lecture hall IV in the UL in 1963.
Source of photographic material: personal archive Prof. Linskens, except D: Stadsarchief Heerlen.
[/eng]

 

[Sloop UL][Demolition UL]

[ned] De eerste twee vleugels van het Huygens gebouw zijn tussen het oude Universeel Laboratorium (UL) en het A hoofdgebouw van de FNWI opgericht. Het UL is vervolgens gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van vleugel 3 en 4 van het "HG". Eerst zijn de ruimten van het UL gesaneerd van schadelijke materialen zoals asbest. De sloop van deze stevige constructie uit de jaren vijftig is in een aantal sessies verlopen waarbij de betonnen steunpilaren zodanig verzwakt zijn tot het geheel onder het eigen gewicht als een blok in elkaar zakte... Het indrukwekkend gebeuren is op film en foto's vastgelegd onder meer door het bedrijf BCM Consultancy (Nijmegen) dat de sloop gecoordineerd heeft, en door de Dick van Aalst. [/ned] [eng]The first two wings of the Huygens building have been raised between the Universal Laboratory (UL) and the main A building of the Science faculty. Then the UL has been dismantled to make space for the construction of wing 3 and 4 of the Huygens Building, to begin with the removal of dangerous materials from the rooms, in particular asbestos. The demolition of the strong concrete construction from the fifties has occured in a number of sessions in which the carrying pillars were weakened until the unit crashed under its own load... These dramatic events have been set on film and picture a.o. by BCM Consultancy (Nijmegen), the company that coordinated the demolition, and Dick van Aalst.[/eng]
 
[Sloop van het UL][Demolition of the UL]
[Klik op filmpje of illustraties om te STARTEN][Click on movie or illustrations to START]
[sloop UL][Demolition UL]
[sloop UL][Demolition UL]
[sloop UL][Demolition UL]
[Gif animatie (gif; 824 KB) ][Gif animation (gif; 824 KB) ][Time-lapse fotoreeks. ][Time-lapse photo sequence. ][Fotograaf: Dick van Aalst (FNWI)][Photographer: Dick van Aalst (FNWI)] [Quick Time Movie (mov; 4268 KB) ][Quick Time Movie (mov; 4268 KB) ][Filmpje zonder geluid, BCM-consultancy, Nijmegen][Movie without sound, BCM-consultancy, Nijmegen] [Movie File MPEG (mpg; 1332 KB) ][Movie File MPEG (mpg; 1332 KB) ][Filmpje met geluid; BCM-consultancy, Nijmegen][Movie with sound, BCM-consultancy, Nijmegen]
[sloop UL][Demolition UL]
[sloop UL][Demolition UL]
 
[Movie File MPEG (mpg; 1332 KB) ][Movie File MPEG (mpg; 1332 KB) ][Filmpje met geluid, BCM-consultancy, Nijmegen][Movie with sound, BCM-consultancy, Nijmegen] [Gif animatie (gif; 2541 KB) ][Gif animation (gif;2541 KB) ][Bewerking filmpje, BCM-consultancy, Nijmegen][Processed movie, BCM-consultancy, Nijmegen]